Crane Filter for Travel Humidifier

790.00 ฿ 632.00 ฿

ไส้กรองเครื่องเพิ่มความชื้นในอากาศแบบพกพา หรือ Travel Humidifier  ในเซ็ตจะมีอยู่ 5 ชิ้น อายุการใช้งานประมาณ 3 – 6 เดือน

คุณสมบัติ

1. ใช้กรองน้ำที่เราใช้กับเครื่องเพื่มความชื้นแบบพกพา เพื่อให้ไอที่ออกมาบริสุทธิ์

2. แนะนำให้ใช้กับน้ำบริสุทธิ์ หรือน้ำดื่มเท่านั้น

3. ในเซ็ตมี 5 ชิ้น

4. อายุการใช้งานขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่ใช้ ถ้าปกติชิ้นนึงจะได้ประมาณ 3 เดือน

สามารถใช้ได้กับ

1. เครื่องเพื่มความชื้นแบบพกพาของ Crane (Travel Humidifier) เท่านั้น

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart