Malada Pocket Warmer ชุดเข็มขัดอยู่ไฟ

1,750.00 ฿ 1,050.00 ฿

ชุดเข็มขัดอยู่ไฟ ตรามาลดา (Malada Pocket Warmer)

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เป็นอุปกรณ์ใช้ภายหลังจากการคลอดบุตร สำหรับผูกคาดบริเวณเอว ช่วยให้มดลูกเข้าอู่สนิท หน้าท้องยุบเร็ว และลดอาการปวดหลัง

- กรณีคลอดธรรมชาติ : ให้พักฟื้นหลังคลอด 14 วัน จึงค่อยเริ่มใช้ 

- กรณีผ่าตัดคลอด : ให้พักฟื้นหลังคลอด 30-45 วัน จึงค่อยเริ่มใช้

คุณลักษณะทั่วไป

1. กล่องบรรจุทึบแสง สะอาด หุ้มห่อมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันความเสียหายในระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาในสภาวะปกติ

2. ภายในกล่อง บรรจุเป็นห่อพลาสติกใส ซีลหุ้มห่อมิดชิด สามารถป้องกันการปนเปื้อน

3. ภายในกล่องบรรจุ 1 ห่อ/กล่อง

4. ภายในห่อพลาสติก บรรจุมวนแท่งชนวน 56 แท่ง กล่องเหล็ก 4 ใบ และเข็มขัดผ้า 1 ผืน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. มวนแท่งชนวน ผลิตจากกาบมะพร้าวที่มีคุณภาพ เป็นชนวนสำหรับให้ความร้อน

2. กล่องเหล็ก ผลิตจากอะลูมิเนียมคุณภาพดีเก็บความร้อนได้ดี เป็นเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อ

ครั้ง

3. เข็มขัดผ้า ผลิตจากผ้าใยธรรมชาติ มีช่องสำหรับใส่กล่องเหล็ก จำนวน 4 ช่อง และมีชนวนกันความร้อนทุกช่อง เพื่อป้องกันความร้อนที่มากเกินไปตรงบริเวณที่สัมผัสกับร่างกาย

3. ใส่แท่งชนวนลงในกล่องเหล็ก 1 แท่ง ต่อ 1 กล่อง แล้วปิดฝาให้สนิท

4. ได้มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ เป็นเกณฑ์ควบคุมการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP)

เงื่อนไขเฉพาะ

1. เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

2. ควรหมุนวนเปลี่ยนตำแหน่งของเข็มขัด ไปทั้ง 4 ทิศ ไม่ควรคาดค้างไว้เพียงตำแหน่งเดียวเพราะอาจทำให้ผิวพองได้

3. เมื่อใช้งานเสร็จ ควรเทผงแท่งชนวนที่เผาไหม้ภายในกล่อง ออกทุกครั้ง

-----

Malada Pocket Warmer

A package included 

- 56 heathing sticks

- 4 steel boxes

- 1 cotton belt

Properties : 

- Help the uterus return to its normal pre-pregnant state. 

- Help your belly flat faster and reduce back pain after delivery 

Directions

Burn one side of a heating stick and put it in the steel box (1 stick/ 1 box). Close the lid tightly and put them in each cotton belt’s pouch. Tighten the belt around your waist. The pouches have to be in a front position of your belly to start. When you feel too warm, change position by sliding the belt to side waist and so on. Make sure that all positions around your waist are touched. For the best result, use this postpartum belt not exceed to 2 hours a day and do it regularly for a month length. 

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart